OCUPACIÓ

Amb una activa estratègia de creixement i millora, busquem nous membres per al nostre equip atenent, no només als coneixements i experiència professional, sinó també aL dinamisme, capacitat d'adaptació i de treball en equip.

Oferim oportunitats tant a joves talents com a experimentats professionals

Les persones interessades a formar part del nostre equip poden remetre les seves candidatures incloent currículums i expedient acadèmic  rrhh@remondis.es.

Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

A tal efecte i amb caràcter enunciatiu, l'empresa responsable del tractament es compromet a complir amb les obligacions que aquesta normativa estableix en matèria d'informació als implicats, estableix mesures de responsabilitat proactiva basada en una anàlisi de riscos, manté el Registre d'Activitats, manté un sistema de protecció de les dades personal des del disseny i per defecte, estableix les mesures de seguretat adequades al nivell de risc. Manté un procediment de notificació de les "violacions de seguretat de les dades" que poguessin ocórrer, realitza l'avaluació de l'impacte si cal i designa un delegat de protecció de dades de manera voluntària amb l'única idea de coordinació de les mesures de seguretat i de facilitar la comunicació amb els implicats.

Al presentar les seves dades, la persona signant sol·licita formar part de la base de dades de CV aspirants i DECLARA que són certes totes les dades consignades en el seu CV, i es compromet a provar documentalment totes les dades que figuren en el CV. Les seves dades de CV seran tractades per l'empresa amb la finalitat de comunicació i atenció als seus interessos de formar part de la nostra plantilla. No cedim les seves dades a tercers. Les dades de CV són eliminades de manera immediata si no té sentit guardar perquè no encaixa en el perfil i si encaixa l'empresa destrueix les dades dins dels 6 primers mesos des que es reben i fins a la concreció en un lloc de treball. L'empresa manté un procediment per garantir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició així com el dret a l'oblit, limitació al tractament i portabilitat de les seves dades personals. Per a això s'ha de dirigir al correu rrhh@remondis.es. O enviant un escrit o en persona a la seu al carrer Consell de Cent, 445-449 Ent. B 08013 Barcelona amb una fotocopia del DNI o una autorització en el seu cas, si envia a algú en el seu nom, posant a la capçalera RGPD/RRHH. Sempre pot presentar reclamació a  www.aepd.es.