ECONOMIA CIRCULAR

Economia circular, el repte del futur

L’economia circular busca abordar problemes ambientals i econòmics, com l’escassetat de recursos naturals, l’augment dels residus i la degradació del medi ambient. A REMONDIS contribuïm a maximitzar l‟eficiència en l‟ús dels recursos naturals, reduir els residus i minimitzar l‟impacte ambiental al llarg de tot el cicle de vida dels productes. Basant-nos principalment en un disseny sostenible, la reutilització, la reparació i el reciclatge i recuperació dels materials.

Matèries primeres i recursos

La clau de l’economia circular és l’ús responsable i sostenible de les matèries primeres i els recursos.

A REMONDIS estem compromesos i sensibilitzats en desenvolupar i implantar solucions i tecnologies que n’optimitzen el consum.

Valorització de materials

Per a REMONDIS la valorització és un factor clau en la gestió responsable dels recursos.

En aquest sentit treballem per donar una nova vida als residus, generant nous productes de qualitat i sostenibles, amb el repte posat al residu zero.

Reutilització de residus

A REMONDIS ens esforcem per donar una segona vida als residus, amb la finalitat de contribuir a l’economia circular alhora que es promou la reducció de la contaminació, l’eficiència energètica i l’estalvi econòmic.

Energies alternatives

A REMONDIS estem plenament implicats en el desenvolupament i implantació de solucions energètiques sostenibles.

Treballem en fonts d’energia sostenibles així com en la valoració energètica de residus, subproductes i materials, com a actors compromesos en la reducció de la petjada de carboni.

Gamma de serveis:

30M

de Tn a l’any de productes processats per obtenir matèries primeres

370m

Tn de CO2 estalviades a l’any

Serveis

ECONOMIA CIRCULAR

Desenvolupament i innovació

El desenvolupament i la innovació són un actiu de REMONDIS que treballa per crear noves solucions i optimitzar processos.
Mostra d’aquesta gran capacitat d’innovació és Tetraphos ® que suposa una fita en la recuperació de fòsfor de llots de depuració.

Enginyeria i construcció

REMONDIS compta amb una gran experiència en la gestió de projectes, amb la implantació de les millors solucions tecnicoeconòmiques orientades a l’economia circular. Comptem amb enginyeria pròpia dedicada a desenvolupar i executar solucions concretes, a mida de les necessitats dels nostres clients. Construïm noves infraestructures i també duem a terme remodelacions i ampliacions d’instal·lacions existents. REMONDIS disposa de capacitat financera que permet oferir als nostres clients la possibilitat de participar en els seus projectes.

Gestió d'infraestructures i serveis

A REMONDIS estem orientats a la prestació de serveis, gestió, operació i manteniment de tota mena d’infraestructures com:

  • Plantes de tractament d’aigua de proveïment, procés, producte, residuals i reutilització.
  • Plantes de tractament de residus, digestions anaeròbies, assecats tèrmics, compostatges…
  • Xarxes de proveïment i sanejament.
  • Instal·lacions de producció d’energia solar, plantes de biogàs i biometà, cogeneració…
  • Gestió de tarifes i abonats.

Digitalització

Per a REMONDIS, la digitalització és clau per a una gestió integrada de processos i instal·lacions, al servei de l’economia circular.

Treballant a totes les escales, implantem solucions orientades a implementar plataformes Samart city/Smart industry.

Gestió de recursos

A REMONDIS comptem amb àmplia experiència en gestió dels recursos, clau per al seu bon ús i l’optimització en el consum. Les matèries primeres, l’aigua i l’energia estan disponibles de manera limitada en el temps i l’espai, per això treballem activament per implantar les solucions idònies per a un consum responsable.

Gestió i valoració de residus

REMONDIS compta amb plantes de tractament i valorització de residus a diversos països. A Espanya comptem amb plantes de compostatge amb producció compost d’alt valor agronòmic.

Control analític / laboratori

REMONDIS compta al laboratori per a l’anàlisi d’aigües i fangs, que dóna suport a la gestió de plantes de tractament. Així mateix, comptem amb capacitat per realitzar assaigs de procés de tractament d’aigües i fang, i respirometries per avaluar aquests processos. CIM AIGUA

Assistència a la gestió

Gràcies a l’àmplia experiència de tot el personal de REMONDIS, oferim als nostres clients serveis d’assistència a la gestió a la gestió de les plantes de tractament, així com a la gestió documental reglada.

Manteniment i recanvis

A REMONDIS comptem amb equips especialitzats en el manteniment d’instal·lacions industrials, de manera que podem donar resposta a les necessitats dels nostres clients. Disposem del servei de subministrament de recanvis i de productes químics específics per a l’ús a les instal·lacions de tractament d’aigües.

Desplaça cap amunt